Кафедра правознавства, соціології та політологіїСубота, 15.08.2020, 06:04

| RSS
Головна | Наукова діяльність
...

Все про нас

Фото/Відео галерея

ALMA MATER
Дрогобицький державний педагогічний університет

Статистика

Наукова діяльність кафедри правознавства, соціології та політології

   

Кафедра є провідним науковим структурним підрозділом університету.

     За період своєї діяльності кафедра здійснювала науково-дослідну роботу за темами:

1. Політична та правова соціалізація молоді в умовах формування громадянського суспільства (термін виконання теми 2003–2007 рр.). За результатами виконання теми опубліковано 21 підручник і посібник (150, 57 др. арк.), 111 статей (50,2 др. арк.) і 9 тез (1,3 др. арк.).

2. Вища освіта у формуванні громадянської ідентичності особистості: соціально-політичний та правовий аспекти (термін виконання теми 2008–20012 рр.). Основні публікації: 5 монографій (50,34 др. арк.), 15 навчальних посібників загальним обсягом 1029 с., 141 стаття (75,1 др. арк.).

     Сьогодні тема науково-дослідної роботи кафедри – «Молодь у сучасних євроінтеграційних процесах: правові, історико-політичні та соціокультурні аспекти» (термін виконання теми 2013–2017 рр.; науковий керівник: д. соц. наук, професор, завідувач кафедри Щудло С. А.). Тема охоплює теоретичні і практичні проблеми інтеграції молоді в європейський простір у складних умовах сьогодення.

     Кафедральна тема розподіляється між викладачами за напрямами, що забезпечує самостійність, оригінальність та авторство досліджень, результати яких відображено у таких публікаціях:


 

Рік

Монографії

Підручники і посібники

Статті і тези

Усього

У фахових виданнях

За кордоном

2013

1/20,0 др. арк.

6/26,12 др. арк.

44/35,38 др. арк.

12/6,7 др. арк.

22/6,9 др. арк.

2014

1/1,0 др. арк.

3/16,9 др. арк.

33/18,2 др. арк.

12/6,5 др. арк.

7/4,15 др. арк.

2015

2/6,0 др. арк.

6/33,52 др. арк.

45/24,25 др. арк.

27/14,15 др. арк.

1/1,0 др. арк.

2016

1/10 др. арк.

4/8,22 др. арк.

23/12,95 др. арк.

8/4,55 др. арк.

2/1,8 др. арк.

2017

1/10 др. арк.

5/14,12 др. арк.

13/7,55 др. арк.

3 / 1,8 др. арк.

1/0,3 др. арк.

     Кафедра підтримує тісні зв’язки з іншими навчальними закладами України, у яких викладачі проходять стажування та підвищення рівня кваліфікації. Кафедра здійснює наукове співробітництво з іншими навчальними й науковими установами України та зарубіжжя шляхом участі в організації та проведенні конференцій, симпозіумів, тренінгів тощо.

     Кафедра є організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Молодіжна політика: проблеми та перспективи» (2004–2016 рр.). 2016 року кафедра виступила співорганізатором І-го Міжнародного наукового формуму «Українська жінка у національному і гробальному прострорі: історія, сучасність, майбутнє» (Дрогобич, 24–25 листопада 2016 р.)

     Кафедра щороку проводить звітну науково-практичну конференцію викладачів і студентів. 2016 р. вийшов 2 випуск збірника наукових праць студентів «Молодіжні наукові студії» (за ред. проф. Світлани Щудло, доц. Лідії Тиміш). обсягом 102 с. (6, 6 др. арк.).

Традиційним стало також проведення на засіданнях кафедри наукових і методичних семінарів з актуальних питань інноваційної діяльності у вищій школі.

     Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень із правознавства, політології, соціології, за результатами яких за період існування кафедри захищено одну докторську та сім кандидатських дисертацій. Сьогодні на кафедрі працює 11 викладачів, з яких 1 доктор соціологічних наук, 9 – кандидати наук (1 –соціологічних наук, 1 – політичних наук, 1 – філософських наук, 2 – історичних наук, 4 – юридичних наук). 

 

Результати науково-дослідної роботи

кафедри правознавства, соціології та політології

за 2017 рік

Тема: Молодь у сучасних євроінтеграційних процесах: правові, історико-політичні та соціокультурні аспекти

Науковий керівник: д. соц. наук, професор, завідувач кафедри Щудло С.А.

Терміни виконання теми: 2013–2017 рр.

Наукові результати: Завершено дослідження проблем участі української молоді в євроінтеграційних процесах з урахуванням історичного досвіду України у формуванні європейського освітнього і наукового простору та досвіду функціонування громадських структур молоді Галичини міжвоєнного періоду. Доведено, що в умовах євроінтеграції визначальною складовою життєвих стратегій молоді стає освіта, що сприймається як термінальна та інструментальна цінність, однак вибір молоддю своєї освітньої траєкторії не завжди є усвідомленим вибором з прогнозованими перспективами. Установлено, що феномен Майдану став важливим чинником формування національних і громадянських якостей української молоді, яка обстоює євроінтеграційні прагнення України. Наголошено на необхідності подолання гендерних стереотипів і підвищення рівня обізнаності суспільства, особливо молоді, з питань гендерної рівності для наближення гендерної політики України до європейських стандартів. Установлено, що національне законодавство, відповідно до принципу рівності, затверджує рівні права молоді на розподіл всіх благ і ресурсів, але не повною мірою забезпечує їх реалізацію відповідними гарантіями. Підтверджено, що правова ментальність українського народу iстoричнo належить до європейської правової ментальності. Установлено, що молодь є одним із головних суб’єктів-носіїв правової культури, що є водночас складовою частиною правової культури суспільства і самостійним соціально-правовим феноменом, який має більш динамічний характер, зумовлений психо-віковими ознаками молоді та особливостями її соціалізації. Виявлено зростання впливу Інтернет-ресурсів на ціннісні орієнтації та життєві стратегії молоді, на формування не тільки сфери розваг, відпочинку та пасивного користування, а й на розвиток позитивних культурних та освітніх проектів, системи знань і праці.

Значущість наукових результатів полягає у тому, що вони формують основу для подальшого різноаспектного та системного вивчення проблем молоді, можуть сприяти в організації та проведенні профілактичної роботи з попередження різноманітних узалежнень та проблемної поведінки молоді. Основні положення дослідження використані при підготовці підручників і навчальних посібників, апробовані на зарубіжних, міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, застосовуються безпосередньо у навчально-виховному процесі, що забезпечується викладачами кафедри.

Основні результати відображені у 40 публікаціях загальним обсягом 1191 с. (73,13 др. арк.). Серед них:

колективна монографія відповідно до вимог МОН України: Молодь у сучасних процесах євроінтеграції: колективна монографія. / За заг. ред. С. Щудло. – Дрогобич : ЛТД Трек, 2017. – 282 с. (10 др. арк.);

підручники з грифом університету 2/ 5,8 др. арк:

1. Зелена О. Я. Українська політична думка 1930-х рр. у Галичині / О.Я. Зелена // Історія політичної думки України: підручник / за заг. ред. Н.М.Хоми [І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін.]. – Л.: «Новий Світ–2000», 2017. – С. 406–429. (Авт. частка – 1,5 др. арк.);

2. Зелена О. Я. Політичні концепції доби буржуазних революцій ХVІІ століття // Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т.В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.1.: Від зародження до початку XX ст. – С. 222–238. (Авт. частка – 1,3 др. арк.);

3. Комарницький Я. М. Українська політична думка 1920-х років у Галичині / Я. М. Комарницький // Історія політичної думки України: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін.]. – Львів : «Новий світ–2000», 2017. – 632 с. – С. 318–341. (Авт. частка – 1,5 др. арк.);

4. Комарницький Я. М. Політичні погляди ідеологів Реформації / Я. М. Комарницький / Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О.В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т. 1.: Від зародження до початку XX ст. С. 207–221. (Авт. частка – 1,5 др. арк.);

посібники з грифом університету 3 / 8,32др. арк.:

1. Копельців-Левицька Є., Дмитришин Ю. Сімейне право України: методичні матеріали до семінарських занять / Є. Копельців-Левицька, Ю. Дмитришин. – Дрогобич : Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 38 с. (Авт. частка – 0,95 др. арк.);

2. Комарницький Я. М. Основи наукових досліджень: методичні матеріали до семінарських занять / Я. М. Комарницький. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 37 с. ( 2,37 др. арк.).

3. Копельців-Левицька Є., Дмитришин Ю. Сімейне право України: методичні матеріали до семінарських занять / Є. Копельців-Левицька, Ю.Дмитришин. – Дрогобич : Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 38 с.(Авт. частка – 0,95 др. арк.);

4. Мірчук І. Соціологія особистості і малих груп : методичні матеріали до семінарських занять / І.Л. Мірчук. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. − 80 с. (4,05 др. арк.);

статті 13 / 7,55 др. арк.:

за кордоном 1 / 0,3 др. арк.:

1. Кантор Н. Ю. Роль адміністративної відповідальності у механізмі запобігання правопорушень у сфері економіки / Н.Ю. Кантор // LEGEA ŞI VIAŢA: Publicaţie ştiinţifico-practică. 2015. № 4. С. 97–100. (0,3 др. арк.);

у міжнародних наукометричних базах даних (крім РІНЦ)* 3 / 1,55 др. арк.:

1. Дмитришин Ю. Л. Хелмінське право в «Екстракті малоросійських прав» 1767 р. та «Екстракті із указів, інструкцій та установлень» / Ю.Л. Дмитришин / Науковий вісник Ужгородського національного університету . Серія право. – Вип. 44. – Том 1. – С. 12–14. (0,5 др. арк.) (index copernicus) (фахове видання);

2. Кантор Н.Ю. Нормативно-правове регулювання відносин у сфері освіти: загальні риси та особливості / Н.Ю. Кантор // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2017. (0,55 др. арк.);

3. Копельців-Левицька Є. Д. Проблематика ментальності в історичній ретроспективі / Є.Д. Копельців-Левицька / Науковий вісник Ужгородського національного університету . Серія право. – Випуск 44. – Том 2. – С. 169–172. (0,5 др. арк.) (index copernicus) (фахове видання);

у фахових виданнях: 3 / 1,8 др. арк.:

1. Щудло С. А. Шкільна молодь українського пограниччя: перспективи та ризики реалізації життєвих стратегій / Л.Г. Сокурянська, С.А. Щудло // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2017. – № 38. – С. 35–40. (0,7 др. арк.);

2. Щудло С. А. Трансформаційний потенціал емпіричних досліджень для вищої освіти: міф чи реальність? / С.А. Щудло, О.А. Заболотна // Вища освіта України. – 2017. – № 3. – С. 50–56 (0,7 др. арк.) (реферативна база даних наукової періодики «Scopus»);

3. Щудло С.А. Механізми формування соціальних конвенцій у вищій освіті як умова забезпечення її якості / С.А. Щудло // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2016. – Вип. 1. – С. 31–37. – URI: http://hdl.handle.net/11300/7299 (0,4 др. арк.);

в інших наукових виданнях: 9 / 3,9 др. арк.:

1. Зелена О. Громадянська та національна ідентичності учнівської молоді Дрогобиччини / О. Я. Зелена // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : зб. наук. праць / ред. С. Щудло, М. Зелінська. – Дрогобич – Зелена Ґура : Трек ЛТД, 2017. – Вип. 8. – С. 46 – 52 (0,5 др. арк.);

2. Мірчук І. Праця у ціннісних орієнтаціях молоді / І. Мірчук // Молодіжна політика : проблеми і перспективи: збірник наукових праць / Ред. С. Щудло.– Дрогобич - Зелена Гура : Трек ЛТД, 2017. - Вип. 8. – С. 77-84. (0,5 др. арк.);

3. Кантор Н. Ю. Роль гендерно-правової експертизи в удосконаленні вітчизняного законодавства / Н.Ю. Кантор // Молодіжна політика : проблеми та перспективи : зб. наук. праць / Ред. С. Щудло. – Дрогобич – Зелена Гура: Трек ЛТД, 2017. – Вип. 8. – С. 53–58 (0,5 др. арк.).

4. Комарницький Я. М. Культурно-освітня діяльність товариства «Просвіта» в Дрогобичі у міжвоєнний період / Я. М. Комарницький // Молодіжна політика : проблеми та перспективи: збірник наукових праць / Ред. С. Щудло. – Дрогобич – Зелена Гура : «Трек ЛТД», 2017. – Вип. 8. – С. 59–63 (0,4 др. арк.);

5. Проць О. Компаративний аналіз нормативно-інституційної основи студентського самоврядування в Україні та інших європейських державах / О. Проць // Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – 2 червня 2017 р., м. Київ: Вступне слово В.І. Рябченка. – Київ, 2017. – С. 168–172 (0,4 др. арк.);

6. Проць О. Є. Студент як суб’єкт освітніх правовідносин / О.Є. Проць// Молодіжна політика : проблеми та перспективи : зб. наук. праць / Ред. С. Щудло. – Дрогобич – Зелена Гура: Трек ЛТД, 2017. – Вип. 8 . – С. 95–100 (0,5 др. арк.);

7. Щудло С. Екстернальні проблеми шкільної молоді Львівщини: спроба діагностування соціальних ризиків / С. Щудло // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : зб. наук. праць / ред. С. Щудло. – Дрогобич: Трек ЛТД, 2017. – Вип. 8. – С. 136–143 (0,5 др. арк.);

8. Щудло С. Міжнародні порівняльні освітні дослідження: досвід України / С. Щудло // Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація. Матеріали І Міжнародної наукової конференції, Сєвєродонецьк 26–27 травня 2017 р. / За заг.ред. Крсек О.Є. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 243–246. (0,3 др. арк.);

9. Щудло С. Потенціал дослідження TALIS для реформування освіти в Україні / С. Щудло // Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні. Збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти / Гол. ред. С. Щудло. Дрогобич: Трек ЛТД, 2017. – С. 187–190. (0,3 др. арк.);

тези, опубліковані в Україні 15 / 3,16 др. арк.:

на міжнародних конференціях 15 / 3,16 др. арк.:

1. Зелена О. Українська жінка в публіцистичній спадщині Осипа Назарука // Українська жінка у національному і глобальному просторі : історія, сучасність, майбутнє : збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму (24–25 листопада 2016 р.) / Заг ред. С. Щудло. – Дрогобич – : «Трек ЛТД», 2016. – С. 54–56. (0,2 др. арк.);

2. Зелена О. Дослідження етнічної толерантності школярів пограниччя (case study Дрогобича) / О. Зелена // Збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (11 лютого 2017 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, О. Ковальчук. – Київ – Дрогобич : Трек-ЛТД, 2017. – С. 60–63 (0,3 др. арк.);

3. Кантор Н. Ю. Пасивне виборче право жінок в Україні у контексті міжнародних виборчих стандартів / Н.Ю. Кантор // Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє.– Збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму. – Дрогобич: Трек-ЛТД, 2016. – С. 59–61. (0,15 др. арк.);

4. Комарницький Я. М. Політична діяльність Мілени Рудницької у міжвоєнний період / Я. М. Комарницький // Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє : [збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму (24–25 листопада 2016 р.)] / заг. ред. С. Щудло. – Дрогобич : Трек ЛТД, 2016. – С. 68–70. (0,2 др. арк.);

5. Копельців-Левицька Є. Д. Проблеми сурогатного материнства в українському законодавстві / Є.Д. Копельців-Левицька / Українська жінка у національному і глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє: збірник матеріалів 1 Міжнародного наукового форуму (24-15 листопада 2016 року) / за заг. ред. С. Щудло. – Дрогобич : Трек ЛТД, 2016. – с. 73–76. (0,3 др. арк.);

6. L. Klymanska, V. Savka // 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences. Book of abstracts (I. Mirchuk,K. Okulicz-Kozaryn, S. Shchudlo, H. Herasym, Adolescents / Ukrainian West Among Behaviors Rysk and Health Mental. I Mirchuk6. Zagreb, May 17 – 19, 2017). – Zagreb: University of Zagreb, 2017. – P. 201. (0,1 др. арк.) / Електронний ресурс. − Режим доступу: http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf

7. Мірчук І. Інтернет-ресурси як засіб розвитку школярів / І.Л. Мірчук // Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні: збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (11 лютого 2017 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, О. Ковальчук. – Київ – Дрогобич : Трек-ЛТД, 2017. – С. 115–118. (0,3 д. арк.);

8. Мірчук І. Проблема відвідування школи та прогулів (емпіричний зріз на матеріалах опитування учнів 9-х класів) / І. Мірчук // Збірник матеріалів ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України «Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання», 12-13 жовтня 2017 р. - Харків : ХНУ ім. В. Каразіна, 2017. – С. 371-372. (0,2 др. арк.);

9. Мірчук І. Л. Сильна духом жінка: до дня народження Ірини Сеник / Ірина Мірчук // Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє: збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму (24−25 листопада 2016 р.) за ред. С. Щудло. – Дрогобич : Трек ЛТД, 2016. – С. 107–110. (0,2 д. арк.);

10. Проць О. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: зауваження і пропозиції за результатами десяти років чинності / О. Проць // Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє: зб. матер. І Міжнар. наук. Форуму (24–25 лист. 2016 р.) / Заг. ред. С. Щудло. – Дрогобич : Трек ЛТД, 2016. – С. 124–126 (0,16 др. арк.);

11. Тиміш Л. І. Серцем лину ж в Україну: до історії створення і діяльності відділу Суспільної Опіки імені Хариті Кононенко Союзу Українок Австралії / Лідія Тиміш, Ірина Круцько // Українська жінка у національному та глобальному просторі: збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму. – Дрогобич : Трек ЛТД, 2016. – С. 80–82. (0,2 др. арк.);

12. Shchudlo S. Mental Health and Rysk Behaviors Among West Ukrainian Adolescents / K. Okulicz-Kozaryn, S. Shchudlo, H. Herasym, I. Mirchuk, L. Klymanska, V. Savka // 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences. Book of abstracts (Zagreb, May 17–19, 2017). – Zagreb: University of Zagreb, 2017. – P. 201 (0,1 др. арк.);

13. Щудло С. Методологія формування вибірки у міжнародних порівняльних освітніх дослідженнях (на прикладі проекту TALIS): інтеграція універсального та національного / Щудло С., Хобта С. // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України ), Харків, 12-13 жовтня 2017 року / Ред. рада: Бакіров В.С. (гол. ред.) та ін. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 363–367. (0,35 др. арк.);

14. Щудло С. Українські вчителі у дзеркалі дослідження за методологією TALIS / Щудло С., Заболотна О. // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України ), Харків, 12-13 жовтня 2017 року / Ред. рада: Бакіров В.С. (гол. ред.) та ін. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 361–363. (0,2 др. арк);

15. Щудло С. Чи є професія вчителя жіночою : український та міжнародний контекст? / С. Щудло // Українська жінка у національному та глобальному просторі: Збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму (Дрогобич, 24–25 листопада 2016 р.) / За заг. ред. С. Щудло. – Дрогобич : Трек ЛТД, 2016. – С. 168 – 172. (0,2 др. арк.);

 

Крім того, видано 3 збірники / 38,3 др. арк.:

1. Мудрий Василь. Вибрані статті / упоряд., передм. Ярослава Комарницького. – Дрогобич : Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 293 с. (19,7 др. арк.);

2. Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць / ред. С. Щудло. – Дрогобич – Зелена Гура: Трек ЛТД, 2017. – Вип. 8 . – 160 с. (12,6 др. арк.);

3. «Молодіжні наукові студії : Збірник наукових праць студентів. Випуск ІІІ / За ред. проф. Світлани Щудло, доц. Лідії Тиміш. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 83 с. (6 др. арк.).

Youth journal
Молодь у Центральній та Східній Європі. Соціологічні студії

Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

АРХІВ

Пошук

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Оновлено 17.12.2017

Наша поштова скринька: kpspddpu@gmail.com

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz