Кафедра правознавства, соціології та політологіїСереда, 17.01.2018, 12:33

| RSS
Головна | Наукова діяльність
...

Все про нас

Фото/Відео галерея

ALMA MATER
Дрогобицький державний педагогічний університет

Статистика

Наукова діяльність кафедри правознавства, соціології та політології

   

Кафедра є провідним науковим структурним підрозділом університету.

     За період своєї діяльності кафедра здійснювала науково-дослідну роботу за темами:

1. Політична та правова соціалізація молоді в умовах формування громадянського суспільства (термін виконання теми 2003–2007 рр.). За результатами виконання теми опубліковано 21 підручник і посібник (150, 57 др. арк.), 111 статей (50,2 др. арк.) і 9 тез (1,3 др. арк.).

2. Вища освіта у формуванні громадянської ідентичності особистості: соціально-політичний та правовий аспекти (термін виконання теми 2008–20012 рр.). Основні публікації: 5 монографій (50,34 др. арк.), 15 навчальних посібників загальним обсягом 1029 с., 141 стаття (75,1 др. арк.).

     Сьогодні тема науково-дослідної роботи кафедри – «Молодь у сучасних євроінтеграційних процесах: правові, історико-політичні та соціокультурні аспекти» (термін виконання теми 2013–2017 рр.; науковий керівник: д. соц. наук, професор, завідувач кафедри Щудло С. А.). Тема охоплює теоретичні і практичні проблеми інтеграції молоді в європейський простір у складних умовах сьогодення.

     Кафедральна тема розподіляється між викладачами за напрямами, що забезпечує самостійність, оригінальність та авторство досліджень, результати яких відображено у таких публікаціях:

Рік

Монографії

Підручники і посібники

Статті і тези

Усього

У фахових виданнях

За кордоном

2013

1/20,0 др. арк.

6/26,12 др. арк.

44/35,38 др. арк.

12/6,7 др. арк.

22/6,9 др. арк.

2014

1/1,0 др. арк.

3/16,9 др. арк.

33/18,2 др. арк.

12/6,5 др. арк.

7/4,15 др. арк.

2015

2/6,0 др. арк.

6/33,52 др. арк.

45/24,25 др. арк.

27/14,15 др. арк.

1/1,0 др. арк.

2016

1/1 др. арк.

4/8,22 др. арк.

23/12,95 др. арк.

8/4,55 др. арк.

2/1,8 др. арк.

 

     Кафедра підтримує тісні зв’язки з іншими навчальними закладами України, у яких викладачі проходять стажування та підвищення рівня кваліфікації. Кафедра здійснює наукове співробітництво з іншими навчальними й науковими установами України та зарубіжжя шляхом участі в організації та проведенні конференцій, симпозіумів, тренінгів тощо.

     Кафедра є організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Молодіжна політика: проблеми та перспективи» (2004–2016 рр.). 2016 року кафедра виступила співорганізатором І-го Міжнародного наукового формуму «Українська жінка у національному і гробальному прострорі: історія, сучасність, майбутнє» (Дрогобич, 24–25 листопада 2016 р.)

     Кафедра щороку проводить звітну науково-практичну конференцію викладачів і студентів. 2016 р. вийшов 2 випуск збірника наукових праць студентів «Молодіжні наукові студії» (за ред. проф. Світлани Щудло, доц. Лідії Тиміш). обсягом 102 с. (6, 6 др. арк.).

Традиційним стало також проведення на засіданнях кафедри наукових і методичних семінарів з актуальних питань інноваційної діяльності у вищій школі.

     Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень із правознавства, політології, соціології, за результатами яких за період існування кафедри захищено одну докторську та сім кандидатських дисертацій. Сьогодні на кафедрі працює 11 викладачів, з яких 1 доктор соціологічних наук, 9 – кандидати наук (1 –соціологічних наук, 1 – політичних наук, 1 – філософських наук, 2 – історичних наук, 4 – юридичних наук). 

 

Науковий доробок

кафедри правознавства, соціології та політології

за 2016 рік

Тема НДР: Молодь у сучасних євроінтеграційних процесах: правові, історико-політичні та соціокультурні аспекти

Науковий керівник: д. соц. наук, доцент, завідувач кафедри Щудло С. А.

Терміни виконання теми: 2013–2017 рр.

Наукові результати: за результатами соціологічних досліджень виявлено, що викладачі та студенти як суб’єкти освітнього процесу по-різному ставляться до реформи освіти: викладачі – як до тимчасового фруструючого періоду, а студенти сприймають її як невід’ємний і необхідний атрибут розвитку освіти. Доведено, що академічна спільнота має значний потенціал до реформування вищої школи.

Встановлено, що в житті і міської, і сільської молоді пограниччя зростає роль соціальних мереж і віртуального простору загалом. Визначено рівень етнічної толерантності молодих дрогобичан і виявлено, що він корелює з рівнем євроатлантичних прагнень українців. З’ясовано, що почуття віри сучасної молоді перебуває під впливом релігійних трансформацій та пов’язане не з глибоким усвідомленням сутності релігійних повчань, а з прийняттям зовнішніх форм релігійності. Виявлено зростання правової культури студентської молоді в Україні, що проявляється, зокрема, у підвищенні ролі студентського самоврядування у діяльності вищих навчальних закладів.

Підтверджено, що європейська модель врегулювання конфліктних ситуацій не суперечить ментальності українського народу. Досліджено політику ЄС щодо гендерної рівноправності і доведено, що в Україні, на противагу ЄС, реалізується лише формальна складова гендерної рівності. Проаналізовано вплив євроінтеграційних процесів на процес реформування державної служби в Україні й установлено, що молодь як особлива категорія населення України за допомогою функції контролю здатна здійснювати суттєвий вплив на забезпечення законності й дисципліни в публічному управлінні.

Значущість наукових результатів проявляється у теоретичному підтвердженні усвідомлення сучасною українською молоддю зовнішньополітичного вибору України і необхідності внутрішніх трансформацій та практичній діяльності кафедри (розробці тематики студентських наукових і курсових робіт, проведенні міжнародної конференції).

Список публікацій викладачів кафедри за 2016 рік (38 /54,77др. арк.)**:

- монографії за кордоном 1/1 др. арк.:

Shchudlo S. Tożsamoć obywatelska oraz płany emigracyjne studenckiej młodziezy wschodniego i zachodniego przygranicza Ukrainy / Ludmila Sokuryanska, Svietłana Shchudlo / Transgranicznoć w persektywie socjołogicznej. Pogranicza i centra wspołczesnej Europy II. Roznorodnoć praktyk i teorii. Seria Monograficzna. Tom IX, czeć 2 / Red. Dorota Szaban i in.– Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2015. – S. 293–310. (1 др. арк.)

- підручники з грифом університету 2/3 др. арк.:

1. Зелена О. Я. Політичні концепції періоду буржуазних революцій ХVІІ ст. / О.Я. Зелена // Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н.М. Хоми [І.В. Алєксєєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.]. – Л. : «Новий Світ–2000», 2016. – С. 216–232 (1,5 др. арк.);

2. Комарницький Я. М. Політичні погляди ідеологів Реформації Я. М. Комарницький // Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н.М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.]. – Л. : «Новий світ–2000», 2016. – С. 201–215 (1,5 др. арк.);

 

- посібники з грифом університету 2/5,22 др. арк.:

1. Комарницький Я. Соціальна політика: методичні матеріали до семінарських занять / Я. Комарницький. – Дрогобич : Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 25 с. (25 с./1,87 др. арк.)

2. Мірчук І. Л. Демографія: методичні матеріали до семінарських занять / І.Л. Мірчук. –Дрогобич : Ред. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 68 с. (68 с./3,35 др. арк.);

 

- статті 20 /11,4 др. арк.:

а) за кордоном 2/1,8 др. арк.:

1. Shchudlo S. Pedagogy after Maidan: Power Dynamics Between Students and Teachers in Lviv Region, Ukraine / Olena Fimyar, Svitlana Shchudlo // 12-th Danyliw Research Seminar on Contemporary Ukraine [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://www.danyliwseminar.com/paper-fimyar (1,0 др. арк.).

2. Shchudlo S. Features of social identity of Ukrainian modern society: dynamics of regional perceptions / Svitlana Shchudlo // Rzeszowskie Studia Socjologiczne. – Nr 4. – 2015. – S. 18–27 (0,8 др. арк.).

 

б) у міжнародних наукометричних базах даних*4/ 2, 45 др. арк.:

1. Кантор Н.Ю. Історико-правовий аспект дослідження поняття «економічна безпека» / Н.Ю. Кантор //Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – Випуск 15. – С. 67–73 (0,55 др. арк.)

2. Проць О. Є. Правова компетентність учителя як складова його професійної компетентності / О. Є. Проць // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 2. – С. 32–36 (0,45 др. арк.).

3. Тарнавська А.-Н. О. Реформування державної служби як один з ключових елементів протидії корупції на шляху до євроінтеграції України / А.-Н. Тарнавська // Журнал східноєвропейського права. – 2016. –  № 27. –  С. 106–112 (0,75 др. арк.).

4. Тарнавська А.-Н. О. Сучасна українська молодь як суб’єкт забезпечення законності в публічному управлінні / А.-Н. Тарнавська // Публічне право. – 2016. – № 2(22). – С. 113–119 (0,7 др. арк.).

* Index Copernicus International (Польща) і HeinOnlain (США)

 

в) з імпакт-фактором* 0;

г) у фахових виданнях 4 / 2,1 др. арк.:

1. Кантор Н. Ю. Удосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення в економічній сфері / Н.Ю. Кантор // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2015. – Випуск 6. – Том 2. – С. 65–69 (0,5 др. арк.) .

2. Кантор Н. Ю. Адміністративно-правовий механізм запобігання правопорушенням у сфері економіки як основа забезпечення економічної стабільності держави / Н.Ю. Кантор // Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка»: збірник наукових праць. Серія: Юридичні науки. – Львів: Видавництво Львівської Політехніки. – 2015. – С. 39–45    (0, 6 др. арк.).

3. Мірчук І. Л. Політична самоідентифікація молоді Східної та Західної України після Майдану (на матеріалах соціологічного дослідження) / І.Л. Мірчук // Політикус [науковий журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського] / Гол. ред. С.М. Наумкіна. Вип. 1. – Херсон : «Гельветика», 2016. − С. 109–113 (0,5 др. арк.).

4. Тиміш Л. І. Дослідження життя і діяльності ієрархів Греко-католицької Церкви І. Потія, Й. Рутського та Й. Кунцевича галицькими ученими (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) / Л. І. Тиміш // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 1(13) (січень-березень). – Т. 1. – С. 121–126 (0,5 др. арк.).

д) в інших наукових виданнях 13/ 6,6 др. арк.:

 1. Зелена О. Я. Етнічна толерантність молоді Дрогобиччини (за результатами соціологічного дослідження) / О. Я. Зелена // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: зб. наук. праць / ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув : «Трек ЛТД», 2016. – Вип. 7. – С. 168–173 (0,4 др. арк.).
 2. Кантор Н. Ю. Гендерна рівноправність в ЄС та Україні: порівняльно-правовий аспект / Н.Ю. Кантор // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: збірник наукових праць / ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув: «Трек ЛТД», 2016. – Вип.7. – С.144–149 (0,55 др. арк.).
 3. Кантор Н. Ю. Теоретичні проблеми адаптації права України до права ЄС у сфері прав людини в умовах євроінтеграції / Н.Ю. Кантор // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ столітті». – Запоріжжя, 2016. – С.161–166 (0,5 др. арк.).
 4. Кантор Н. Ю. Державне управління у сфері молодіжної політики в Україні / Н.Ю. Кантор // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин». – Одеса, 2016. – С. 76–80 (0,5 др. арк.).
 5. Кантор Н. Ю. Окремі проблеми адаптації вітчизняного права до права ЄС у сфері прав людини в євро інтеграційний період / Н.Ю. Кантор // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 квітня 2016 року. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 161–165 (0,5 др. арк.).
 6. Кантор Н. Ю. Адміністративно-господарські санкції як гарантія захисту економічних інтересів держави / Н.Ю. Кантор // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні». – Одеса, 2016. – С. 72–77 (0, 55 др. арк.).
 7.  Комарницький Я. М. Ставлення сучасної української та польської молоді до політики: порівняльний аналіз пограниччя / Я. М. Комарницький // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув : «Трек ЛТД», 2016. – Вип. 7. – С. 177–183 (0,5 др. арк.).
 8.  Копельців-Левицька Є. Альтернативні способи вирішення конфліктів / Є. Копельців-Левицька // Молодіжна політика : проблеми та перспективи: збірник наукових праць / ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич  – Жешув : «Трек ЛТД», 2016. – Вип. 7. – С. 154–161 (0,5 др. арк.).
 9. Мірчук І. Л. Віртуалізація життя молоді пограниччя (на матеріалах міжнародного соціологічного проекту) / І.Л. Мірчук // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових. праць / ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув : «Трек ЛТД», 2016. – Вип. 7. – С. 161–168 (0,5 др. арк.).
 10. Проць О. Є. Розвиток студентського самоврядування в Україні на основі досвіду Польщі: правові аспекти / О. Є. Проць // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць / ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув : «Трек ЛТД», 2016. – Вип. 7. – С. 62–67 (0,5 др. арк.).
 11. Тиміш Л. І. Релігійність молоді Дрогобича і Перемишля: трансформаційні тенденції та декларативність глибини почуттів / Л.І. Тиміш // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць / ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув : «Трек ЛТД», 2016. – Вип. 7. – С. 123–128 (0,5 др. арк.).
 12. Щудло С. Освітні суб’єкти про реформу вищої школи: case study Дрогобича / Світлана Щудло // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : збірник наукових праць / ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув : «Трек ЛТД», 2016. – Вип. 7. – С. 275–280. (0,5 др. арк.);
 13. Щудло С. Професійні плани шкільної молоді України і Польщі: порівняльний аналіз / Світлана Щудло // Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку : зб. наукових праць VII Міжнародної науково-практичної конференції / ред.-коорд. М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – К. : ІПК ДСЗУ, 2016. – С. 61–71 (0,6 др. арк.).

 

- тези, опубліковані в Україні (всього) 4/1,0 др. арк.:

а) на міжнародних конференціях 4/1,0 др. арк.:

1. Кантор Н. Ю. Вдосконалення норм інституту адміністративної відповідальності у сфері економіки / Н.Ю. Кантор // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород –  Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 409–411 (0,25 др. арк.);

2. Копельців-Левицька Є. Зміст договору сурогатного материнства / Є. Копельців-Левицька // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова–Ужгород–Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 411–413 (0,2 др. арк.).

3. Мірчук І. ЛМірчук І. Л. Релігійність українців: соціологічний аналіз / І.Л. Мірчук // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15−16 липня 2016 р.). – Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016. – С. 81–85 (0,25 др. арк.).

4. Тарнавська А.-Н. О. Правова освіта як ключовий фактор забезпечення ефективності правових реформ / А.-Н.О. Тарнавська // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ. – К. : Видавничий дім «Артек», 2016. – С. 23–26 (0,3 др. арк.).

- збірники 2 / 30, 6 др. арк.:

1. Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць / Ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув : «Трек ЛТД», 2016. – Вип. 7. – 282 с. (24 др. арк.)

2. Молодіжні наукові студії: збірник наукових праць студентів. Випуск 2. /За ред. проф. Світлани Щудло, доц. Лідії Тиміш. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 102 с. (6, 6 др. арк.)

 

- інше (не за темою НДР) 4 / 1 др. арк.:

1.Щудло С. Кононов Ілля Федорович / С. Щудло / Історія соціологічної думки. Енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред В.М. Пічі [Н.В.Коваліско, В.М.Онищук, Н.М.Цимбалюк та ін.]. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – С. 532–533 (0,2 др. арк.);

2. Щудло С. Сокурянська Людмила Георгіївна / С. Щудло / Історія соціологічної думки. Енциклопедичний словник-довідник / За заг.ред В.М. Пічі. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – С. 605–607 (0,3 др. арк.)

3. Щудло С. Докаш Віталій Іванович / С. Щудло / Історія соціологічної думки. Енциклопедичний словник-довідник / За заг.ред В.М. Пічі. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – С. 514 – 515 (0,2 др. арк.)

4. Щудло С. Слющинський Богдан Васильович / С. Щудло / Історія соціологічної думки. Енциклопедичний словник-довідник / За заг.ред В.М. Пічі. – Львів: «Новий Світ-2000», 2016. – С. 601–603 (0,3 др. арк.)  

  

   <

 

Youth journal
Молодь у Центральній та Східній Європі. Соціологічні студії

Календар
«  Січень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

АРХІВ

Пошук

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

Оновлено 17.12.2017

Наша поштова скринька: kpspddpu@gmail.com

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz